Technischer Zug

Marcus Weinelt Gruppenführer Fachgruppe Wassergefahren E-Mail:
Jan Hammerschmidt Zugführer Mobil:cell0177 3889851 E-Mail:
Clemens Walbrodt Gruppenführer Fachgruppe N (ehm. B2/Beleuchtung) E-Mail:
Patrick Brenn Gruppenführer 1. Bergungsgruppe E-Mail: