Technischer Zug

Zugführer Clemens Walbrodt Zugführer E-Mail:
Gruppenführer Patrick Brenn Gruppenführer 1. Bergungsgruppe E-Mail:
Gruppenführer Marcus Weinelt Gruppenführer Fachgruppe Wassergefahren E-Mail:
Gruppenführer Pierre Schameitat Gruppenführer Fachgruppe Notversorgung und Notfallinstandsetzung E-Mail: