Technischer Zug

Clemens Walbrodt Zugführer E-Mail:
Patrick Brenn Gruppenführer 1. Bergungsgruppe E-Mail:
Marcus Weinelt Gruppenführer Fachgruppe Wassergefahren E-Mail:
Pierre Schameitat Gruppenführer Fachgruppe Notversorgung und Notfallinstandsetzung E-Mail: